When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more.

Ganpati Atharvashirsha Marathi गणपति अथर्वशीर्ष मराठी

ganpati atharvashirsha marathi

हा एक संस्कृत मजकूर आहे जो भारतभर विविध भाषांमध्ये प्रसारित झाला आहे. हे एक लहान उपनिषद आहे आणि ते गणेश देवतेवर केंद्रित आहे.

गणेशाला भारतातील सर्वात लोकप्रिय दैवी व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते आणि त्यांची उपस्थिती राष्ट्रीय उपस्थिती आहे. भारतातील असा कोणताही भाग नाही जो गणेशाला परिचित नाही आणि सर्वत्र ओळखला जातो.

खाली तुमच्याकडे गणपती अथर्वशीर्ष मराठीची संपूर्ण PDF डाउनलोड करण्यासाठी असेल.

Ganpati Atharvashirsha Marathi (गणपति अथर्वशीर्ष मराठी)

गणपति अथर्वशीर्ष

  • No. of Pages : 08 Pages
  • PDF Size : 60 MB
  • Language : Marathi

CLICK ON THE BUTTON BELOW 

गणपति अथर्वशीर्ष

ॐ नमस्ते गणपतये।

त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि त्वमेव केवलं कर्ताऽसि त्वमेव केवलं धर्ताऽसि 

त्वमेव केवलं हर्ताऽसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्व साक्षादात्माऽसि नित्यम्।।1।।.

गणपति अथर्वशीर्ष मराठी अर्थ सहित | 

ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि।।2।।

अव त्व मां। अव वक्तारं। अव धातारं। अवानूचानमव शिष्यं।

 अव पश्चातात। अव पुरस्तात। अवोत्तरात्तात। अव दक्षिणात्तात्।

 अवचोर्ध्वात्तात्।। अवाधरात्तात्।। सर्वतो माँ पाहि-पाहि समंतात्।।3।।. 

गणपति अथर्वशीर्ष मराठी अर्थ सहित |  

त्वं वाङ्‍मयस्त्वं चिन्मय:। त्वमानंदमसयस्त्वं ब्रह्ममय:।

त्वं सच्चिदानंदाद्वितीयोऽषि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्माषि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽषि।।4।।

 सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति।

सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभ:। त्वं चत्वारिकाकूपदानि।।5।। 

त्वं गुणत्रयातीत: त्वमवस्थात्रयातीत:। त्वं देहत्रयातीत:। त्वं कालत्रयातीत:।

 त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मक:।

त्वां योगिनो ध्यायंति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रूद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुव:स्वरोम्।।6।। 

गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनंतरं।

अनुस्वार: परतर:। अर्धेन्दुलसितं। 

तारेण ऋद्धं। एतत्तव मनुस्वरूपं। गकार: पूर्वरूपं। अकारो मध्यमरूपं।

अनुस्वारश्चान्त्यरूपं। बिन्दुरूत्तररूपं। नाद: संधानं।

 सँ हितासंधि: सैषा गणेश विद्या। गणकऋषि: निचृद्गायत्रीच्छंद:। गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नम:।।7।। 

एकदंताय विद्‍महे। वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दंती प्रचोदयात।।8।।

एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम्। रदं च वरदं हस्तैर्विभ्राणं मूषकध्वजम्।

रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्। रक्तगंधाऽनुलिप्तांगं रक्तपुष्पै: सुपुजितम्।। भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्। 

आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृ‍ते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर:।।9।। 

नमो व्रातपतये। नमो गणपतये। नम: प्रमथपतये। नमस्तेऽस्तु लंबोदरायैकदंताय।

 विघ्ननाशिने शिवसुताय। श्रीवरदमूर्तये नमो नम:।।10।। 

एतदथर्वशीर्ष योऽधीते। स ब्रह्मभूयाय कल्पते।

स सर्व विघ्नैर्नबाध्यते। स सर्वत: सुखमेधते। स पञ्चमहापापात्प्रमुच्यते।।11।।

 सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति।

सायंप्रात: प्रयुंजानोऽपापो भवति। सर्वत्राधीयानोऽपविघ्नो भवति। धर्मार्थकाममोक्षं च विंदति।।12।। 

इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। यो यदि मोहाद्‍दास्यति स पापीयान् भवति।

 सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्।13।। 

अनेन गणपतिमभिषिंचति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्र्नन जपति स विद्यावान भवति।

 इत्यथर्वणवाक्यं। ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति।।14।। 

यो दूर्वांकुरैंर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति।

यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति स मेधावान भवति।

यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छित फलमवाप्रोति।

य: साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते।।15।। 

अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति।

सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासंनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमंत्रों भवति।

 महाविघ्नात्प्रमुच्यते। महादोषात्प्रमुच्यते।

महापापात् प्रमुच्यते। स सर्वविद्भवति से सर्वविद्भवति। य एवं वेद इत्युपनिषद्‍।।16।।. 

गणपति अथर्वशीर्ष मराठी अर्थ सहित |

Ganesh Atharvashirsha Marathi PDF Download

गणपती अथर्वशीर्षाचे महत्त्व मराठी

या मजकुराची अनेक रूपे आहेत आणि ती भारतातील अनेक प्रादेशिक आणि स्थानिक भाषांमध्ये अस्तित्त्वात आहे, जसे की मराठी वगैरे.
मजकूर स्वतः तुलना करतो आणि असे प्रतिपादन करतो की गणेश हे एक सर्वव्यापी आधिभौतिक वास्तव आहे ज्याला भ्रमण म्हणतात.

तो सर्वव्यापी आणि सर्व कल्पनांमध्ये सर्वोच्च आहे. या जगातील सर्व गोष्टी ब्रह्माचा भाग आहेत आणि या ग्रंथात गणेशाला ब्रह्म म्हटले आहे.

गणेशाला ओम, ब्रह्मण, आत्मा हे प्रतीक म्हणून ओळखले जाते आणि हे कल्पनेचा एक भाग म्हणून, तत् इवान असि या संस्कृत वैदिक कल्पनेचे भौतिक प्रतिनिधित्व आहे.

विविध देव-देवतांच्या कल्पनेने ओळखले जाते. ब्रह्मा, बिष्णू शिव, आणि इतर देवतांप्रमाणेच, विश्व आणि ओमसह गणेश ही कल्पना मांडण्याचा दावा करते.

गणेश हा निरपेक्ष आहे, तसेच सर्व मानवांचा आणि प्राण्यांचा आत्मा आहे. पुढे मांडण्यात आलेली कल्पना गणेशाला खूप महत्त्वाची आणि महत्त्वाची आकृती म्हणून दाखवते.

गणपती अथर्वशीर्ष मराठीचे फायदे

आज सर्वात सामान्य आणि महत्त्वाच्या प्रार्थनांपैकी एक म्हणजे गायत्री मंत्र, आणि त्या प्रार्थनेचा उगम याच मजकुरात आढळतो. गणेश हे ध्यान आणि ज्ञानाचे प्रेरणास्रोत असल्याचा दावा त्यात करण्यात आला आहे.

असे म्हटले जाते की जे लोक हा मजकूर वाचतात त्यांना आत्म-साक्षात्काराची डिग्री मिळू शकते आणि ते स्वत: ची आणि त्यांच्या सभोवतालच्या जगाची समज विकसित करू शकतात.

vardhan bhardwaj

Follow me here

About the Author

Vardhan Bhardwaj reviews health and fitness products at ankuraggarwal.in. He has been with the company since the beginning. He started his career as an intern in Bollywood news based company named Celeb Mantra where he was managing the content editing.

He reviews fitness products including health care devices. He did his graduation in Bachelor of Commerce from Delhi University and has been living in Delhi since his birth. He likes to stay updated on general awareness and hates interrupted internet connections. He likes to stay fit thus is a fitness enthusiast.

You may also like

Lagan Tumse Laga Baithe Lyrics
Shri Hari Stotram Lyrics
Daridra Dahan Shiv Stotra
Ganesh Mantra Lyrics
Veer Hanumana Ati Balwana Lyrics
Jug Jug Jiya Su Lalanwa Lyrics
Ahoi Ashtami Vrat Katha
sita ram sita ram kahiye lyrics
Damodarastakam Lyrics
Gaiye Ganpati Jagvandan Lyrics
Badi Der Bhai Nandlala Lyrics
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>